Vliegtax

De spreker van afgelopen zondag noemde zichzelf een groot voorstander van de invoering van de vliegtax. Kortjakje is het met hem eens, maar het tarief is nog niet om van achterover te vallen: € 7,45 p.p. Als je dit bij hem declareert zal dat vast een rib uit z’n lijf zijn, zeg!

Klimaat, natuur en gezondheid

Vliegen was tot voor kort de enige vorm van vervoer waarop helemaal geen belasting wordt geheven, terwijl vliegen enorm schadelijk is voor klimaat, natuur en gezondheid van omwonenden. Toch moedigde de spreker zijn gehoor aan om het vliegtuig te nemen. Nou ja, mits je dit doet voor het goede doel zoals verwoord in Marcus 16:15 “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.” In dit geval – zo beloofde hij – zal hij de vliegtax voor zijn rekening nemen. Nou, dat zal veel mensen over de streep trekken?!

“Houd Mij niet vast … maar ga”!

Sommige mensen hebben last van een bekrompen beeld van wie Jezus is, maar houden daar hardnekkig aan vast. Of zij willen Hem vooral voor zichzélf hebben. Tegen Maria uit Magdala die Hem wilde vastgrijpen zei Jezus op de opstandingsmorgen: “Houd me niet vast”. Hij gaf haar de opdracht naar Zijn broeders en zusters te gaan. Het goede nieuws moest zij niet voor zichzelf houden. Ook de anderen moesten weten dat Jezus uit de dood was opgestaan en dat Hij zou opvaren naar Zijn en hún Vader. Maria was de eerste getuige van de levende Heer.

Van mijn opa hoorde ik trouwens dat Thomas van Aquino[1] om deze reden Maria ‘apostel voor de apostelen’ heeft genoemd. Mooi gezegd!

Voor wie (Wie) ga jij?

Voor wie wil jíj een apostel, een gezondene, zijn? Daar lag het appel dat van de preek uitging naar mijn idee vooral. Je kunt een gezondene zijn voor mensen dicht bij huis, of wat verder weg. Ga bijvoorbeeld eens op bezoek bij zendelingen die al vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Dat bemoedigt hen, en kan voor jou meteen een soort snuffelstage zijn. En zo kwam de spreker bij zijn ‘royale’ gebaar over de vliegtax.

Waarheen en naar wie je toegaat om van jezus te vertellen is soms een lastige vraag in je leven. Maar het belangrijkste is (denk ik) dat je voor Hem gaat!

[1] Ik moest zijn naam natuurlijk even opzoeken, maar deze Thomas was een filosoof en theoloog die leefde in de 13e eeuw.

Beluister de preek of bekijk de dienst in Mijn Christengemeente.

Blessings,
Kortjakje