Structuur

In de Christengemeente zien wij Jezus als hoofd van Zijn gemeente. Daarom hebben alle ambtsdragers binnen de Christengemeente slechts een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De gedelegeerde eindverantwoording binnen onze gemeente ligt bij de oudstenraad en het bestuur.

De oudstenraad

De geestelijke leiding is in handen van de oudstenraad. Deze raad bestaat momenteel uit vier oudsten, waarvan er één voorzitter is. Iedere oudste is eindverantwoordelijk voor één of meer afdelingen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudstenraad is het vormen van visie en beleid en sturing geven aan de afdelingshoofden (zie hieronder bij de Afdelingsstructuur). De nadruk ligt hierbij vooral op de belangrijkste vraag: “Wat verwacht Jezus van ons?”. Besluitvorming binnen de oudstenraad vindt plaats op basis van eenstemmigheid. De oudsten (oudsten@christengmeente.nl) zijn:

Arco
Arco van Houwelingen
Ben
Ben Bode (voorzitter)
Goslin
Goslin van Herpen
Wilfred
Wilfred de Groot

De oudsten worden bijgestaan door het secretariaat, secretariaat@christengemeente.nl:

Lianne
Lianne van Werkhoven
Het bestuur

De Christengemeente is een stichting en heeft daarom een stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven bestuursleden, te weten een kernbestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met de oudsten. Volgens de statuten moet het aantal bestuursleden oneven zijn, daarom maken op dit moment slechts twee van de drie oudsten deel uit van het bestuur. De belangrijkste taken van het bestuur van de gemeente zijn het financiële beleid en beheer. Ook in het stichtingsbestuur vindt besluitvorming plaats op basis van eenstemmigheid. De bestuursleden zijn:

Afdelingenstructuur

De Christengemeente is opgedeeld in afdelingen. Iedere afdeling heeft een afdelingshoofd dat eindverantwoordelijk is voor alles wat binnen zijn of haar afdeling gebeurt. Deze afdelingshoofden werken nauw samen met één van de oudsten. Aan die persoon leggen ze ook verantwoording af.

Vanuit deze afdelingen wordt korte en lange termijn-beleid geformuleerd dat als voorstel door de oudstenraad wordt beoordeeld. Hoewel de oudsten eindverantwoordelijk zijn, spelen de afdelingshoofden een centrale rol. Vaak sturen zij ook, afhankelijk van de afdeling, een heel team aan.

Via het menu Wat we doen kun je over iedere afdeling meer informatie vinden.